Ogólne Warunki Handlowe

1. Wstęp

 1. CPX United GmbH (poniżej zwane „Stylen.pl“) udostępnia konsumentom (poniżej zwanych „użytkownikami“) na stronie internetowej www.stylen.pl nieodpłatnie informacje o produktach firm trzecich (zwanych poniżej „Partnerami“). Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać także ze społeczności Stylen.pl. Jako członek społeczności użytkownik ma możliwość kreowania za pomocą wyświetlanych produktów swoje własne stylizacje, dzielenia się nimi z innymi użytkownikami oraz poddawania ich ocenie społeczności Stylen.pl
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane poniżej OWH), odnosza się do strony internetowej Stylen.pl jak i do wszystkich związanych z nią stron oraz domen (zwanych poniżej stronami internetowymi Stylen.pl).

 2. Oferta, uregulowania umowne i prawa ochronne

 1. Stylen.pl przedstawia jedynie informacje o produktach, które nie są wiążącymi prawnie ofertami handlowymi Stylen.pl w myśl Kodeksu Cywilnego.
 1. Stylen.pl zastrzega sobie możliwość dowolnej zmiany, ograniczenia, poszerzenia lub wstrzymania wyświetlania produktów o każdym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.
 2. Poprzez korzystanie z oferty Stylen.pl nie powstają żadne zobowiązania umowne między użytkownikami oraz Stylen.pl odnośnie wyświetlanych produktów, w szczególności nie dochodzą do skutku umowy kupna lub inne ze Stylen.pl odnośnie zakupu przedstawionych na stronach produktów lub innych świadczeń. Umowy kupna produktów dochodzą do skutku jedynie między użytkownikami oraz sprzedawcami na podstawie OWH konkretnego sprzedawcy. Stylen.pl jest jedynie pośrednikiem w transakcji, a nie przedstawicielem sprzedawcy.
 3. Stylen.pl nie odpowiada za roszczenia żadnej ze stron na podstawie umowy między konkretnym sprzedawcą a użytkownikiem, a w szczególności za nieprawidłowość lub brak świadczeń, wynikających z danej umowy.
 4. Pośrednictwo Stylen.pl między użytkownikiem a sprzedawcą jest dla użytkownika bezpłatne. W wyniku zawarcia umowy ze sprzedawcą mogą powstać koszty za towar lub świadczenia związane z dostarczeniem towaru, które należy uiścić na rzecz sprzedawcy. Stylen.pl może otrzymywać z tytułu pośrednictwa określoną prowizję.
 5. W przypadku zainteresowania ofertą użytkownik zostanie przekierowany na stronę konkretnego sprzedawcy, który oferuje konkretny produkt. Użytkownik jest zobowiązany do dokładnej i samodzielnej kontroli wszystkich istotnych przy zawarciu umowy informacji na podstawie danych dotyczących warunków sprzedaży oraz regulaminu sprzedawcy, a w szczególności informacji na temat ceny konkretnego produktu.
 6. Strona internetowa Stylen.pl, domena oraz bank danych podlegają ochronie prawami autorskimi. Udostępnienia w ramach korzystania ze Stylen.pl, podlegające regulacji niniejszych OWH nie oznaczają rezygnacji z praw autorskich. Firma, logo oraz marki produktów, wyświetlane na Stylen.pl oraz na stronach konkretnych sprzedawców także podlegają ochronie prawnej.

 3. Uprawnienie do korzystania z serwisu oraz rejestracja w społeczności

 1. Stylen.pl oferuje zarejestrowanym użytkownikom darmową internetową społeczność, w ramach której mogą oni korzystać z dodatkowych możliwości Stylen.pl, w szczególności z tworzenia oraz oceniania stylizacji oraz ich wymiany z innymi użytkownikami. Wraz z rejestracją na portalu użytkownik akceptuje warunki użytkowania oraz zasady ochrony danych osobowych. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o rejestrację i nie może się jej domagać.
 2. Pełnoprawnymi użytkownikami Stylen.pl mogą być osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie po uprzednio wyrażonej zgodzie przedstawiciela ustawowego. W związku z powyższym Stylen.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji daty urodzenia lub zgody przedstawiciela ustawowego. Do udziału w organizowanych przez Stylen.pl konkursach są jedynie pełnoletni użytkownicy.
 3. Rejestracja w serwisie Stylen.pl odbywa się na dwa sposoby. Użytkownik może zarejestrować się za pomocą istniejącego już konta Facebook wraz z przypisanym do niego hasłem albo założyć konto z nowym adresem mailowym. W przypadku rejestracji nowego konta użytkownik musi podać imię oraz nazwisko, adres mailowy, nazwę użytkownika oraz hasło a także płeć. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać hasła osobom nieupoważnionym oraz wpisywać prawdziwe dane osobowe. Użytkownik jest ponadto zobowiązany do niezwłocznej korekcji danych osobowych w przypadku ich zmiany. Stylen.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych osobowych zarejestrowanych użytkowników.
 4. Stylen.pl zastrzega sobie do odmowy rejestracji lub niezwłocznego blokowania kont użytkowników bez uprzedniego ostrzeżenia w przypadku rażących uchybień OWH, przepisom prawa lub prawom osób trzecich.
 5. Stylen.pl udostępnia informacje oraz dane oddane do dyspozycji internetowej społeczności innym użytkownikom. Stylen.pl zastrzega sobie mozliwość usunięcia treści niezgodnych z prawem bez uprzedniego ostrzeżenia.

4. Uprawnienia do korzystania i udziale w konkursach

 1. W konkursach organizowanych przez Stylen.pl brać udział mogą jedynie pełnoletni użytkownicy.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować stylizację na określony temat za pomocą kreatora stylizacji na stronie głównej a następnie udostępnić go społeczności. Udział w konkursie jest bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami
 3. W wybranych konkursach przewidziano nagrody. Ich charakter oraz wysokość jest odgórnie ustalana na podstronie konkursowej. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni w terminie do 6 tygodni od zakończenia konkursu. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na nagrody pienięzne odpowiadające wartości nagród. Nagrody rzeczowe w postaci odzieży są wydawane do wyczerpania zapasów. W razie braku dostępności konkretnej nagrody, Stylen.pl zastrzega sobie prawo do wyboru innych nagród rzeczowych o identycznej wartości.
 4. Zwycięszy konkursu będą powiadomieni w terminie 2 tygodni o wygranej za pomocą panelu użytkownika oraz adresu mailowego. Jeśli Stylen.pl nie otrzyma powiadomienia zwrotnego, potwierdzającego przyjęcie nagrody przez zwycięzcę, portal zastrzega sobie prawo do wyboru nowego zwycięzcy.

5. Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik całkowicie odpowiada za wszystkie informacje, zdjęcia, teksty, komentarze oraz linki, które umieszcza w internetowej społeczności Stylen.pl oraz poprzez ich udostępnianie akceptuje fakt, że będą one udostępnione do wgladu innym użytkownikom.

2. Zabrania się użytkownikom umieszczania obraźliwych, rasistowskich treści , naruszających prawa osób trzecich jak i treści niezgodne z obowiązujacym prawem. Stylen.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wyżej wymienionych informacji oraz informacji niezgodnych z OWH

3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Stylen.pl jedynie do użytku osobistego. Zabrania się korzystać ze Stylen.pl w celach komercyjnych.

4. Rejestracja w społeczności jest jednoznaczna ze zgodą użytkownika na przeniesienie własności udostępnianych przez niego treści oraz informacji na firmę Stylen.pl.

5. Użytkownikowi zabrania się generowanie w społeczności Stylen.pl treści lub informacji za pomocą podlinkowań, postron lub algorytmów, nie pozostających w związku ze społecznością Stylen.pl.

6. Publikując w spoleczności treści, dane oraz informacje użytkownik przyznaje tym samym Stylen.pl niewyłączną, zbywalną, bezpłatną licencję zezwalającą na wykorzystywanie w/w publikowanych przez siebie informacji objętych prawem własności intelektualnej w ramach portalu Stylen.pl lub w związku z nim.

6. Ograniczona dpowiedzialność Stylen.pl za publikowane treści

1. Stylen.pl nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, poprawność, kompletność, aktualność oraz jakość udostępnianych w społeczności informacji oraz danych, produktów udostępnianych przez partnerów oraz związanych z tym danych. Stylen.pl nie odpowiada również za treść, funkcjonalność oraz rzetelność stron partnerskich, które są autonomicznymi stronami internetowymi partnerów i nie należą do portalu Stylen.pl

2. Stylen.pl nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane oraz zamieszczane przez użytkowników informacje oraz dane, ich rzetelność oraz prawdziwość. Stylen.pl zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub prawami osob trzecich o ile posiada o nich informacje lub zostanie o nich poinformowane. Stylen.pl nie jest zobowiązane do samodzielnej kontroli wypowiedzi użytkowników społeczności i nie przeprowadza tych kontroli regularnie.

 

7. Odpowiedzialność

1. Stylen.pl troszczy się o funkcjonalność oraz sprawność systemów oraz programów powiązanych ze społecznością pod względem technicznym, nie gwarantuje jednak ich całkowitej technicznej sprawności oraz bezpieczeństwa. Stylen.pl zastrzega sobie prawo do zlikwidowania zaistniałych usterek w określonym przedziale czasowym.

2. Stylen.pl nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i wiarygodność treści, informacji lub stron internetowych osob trzecich, zamieszczanych w społeczności przez użytkowników.

3. Stylen.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez Stylen.pl, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Stylen.pl lub niniejsze OWH stanowią odmiennie.

4. Powyższe uregulowania dotyczą także odpowiedzialnośći osob zatrudnionych, w tym pracowników, przedstawicieli lub osób działających w imieniu i za upoważnieniem Stylen.pl, wykonujących zobowiązania Stylen.pl.

 

8. Zwolnienia

1. Użytkownik zwalnia Stylen.pl z wszelkich roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych dochodzonych przez innych użytkowników lub osob trzecich z tytułu naruszenia ich praw przez użytkownika lub na podstawie zawartości przez niego udostępnionej. Użytkownik udostępniający treści niezgodne z prawem ponosi wszystkie koszta związane z zaspokojeniem roszczeń strony podnoszącej roszczenie, w tym koszty obrony prawnej.

 

9. Wypowiedzenie

1. Obie strony mają prawo wypowiedzieć niniejszą umowę o każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik może wypowiedzieć umowę drogą mailową poprzez prośbę usunięcia profilu użytkownika ze strony wysłaną na podany adres mailowy: service@stylen.de

 

10. Zmiana Ogólnych Warunków Handlowych

1. Stylen.pl zastrzega sobie prawo do zmiany OWH bez podania wyraźnej przyczyny. O wprowadzonych zmianach użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową terminie 2 tygodni przed ich wejściem w życie a także poprzez informację na stronie głównej portalu. Użytkownik zobowiązuje się do kontrolowania aktualnego stanu prawnego OWH. Jeśli w terminie 2 tygodni użytkownik nie wniesie sprzeciwu wobec zmian OWH, zmienione OWH nabierają w stosunku do niego mocy prawnej.

 

11. Postanowienia końcowe

1. Zmiany oraz uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Jeśli poszczególne postanowienia umowne utraciły moc, nie narusza to skuteczności całej umowy.
Strony zobowiązują się do uzupełnienia treści umowy o brakujące elementy, odpowiadające pod względem prawnym, gospodarczym oraz faktycznym zastępowanym uregulowaniom.

3. Wyłącznym sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku prawnego jest Amtsgericht Troisdorf.